Privacy verklaring

Sportverenging ODIS – Elsloo hecht veel waarde aan de bescherming van  je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ODIS – Elsloo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht je na het lezen van dit privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over je privacy, dan kun je terecht bij het bestuur van ODIS – Elsloo.

Contactgegevens: info@svodiselsloo.nl

Betrokkenen

Als sportvereniging leggen wij gegevens vast van (oud-)leden, verzorgers van leden jonger dan 18 jaar, vrijwilligers en sponsors. Wij leggen per type betrokkene alleen die gegevens vast die relevant zijn voor de binding die zij met de club hebben.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Binnen de sportvereniging verwerken wij gegevens die passen bij de activiteiten van een sportvereniging. Zo wordt informatie verwerkt voor contributiebetaling, voor het indelen van teams, voor het organiseren van clubactiviteiten, maar ook voor ondersteunende taken.

Gebruik door derden

Korfbal:

Het KNKV heeft een verwerkersovereenkomst met registratieorganisatie Sportlink. Leden krijgen te maken met Sportlink onder andere via de app en het digitale wedstrijdformulier. In de app van Sportlink kan elk lid van 16 jaar en ouder zelf een privacyniveau bepalen. Bij leden tot 16 jaar kan dit door de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers dienen daarvoor hun mailadres door te geven aan ledenadministratie@dalto.nl. Standaard staat het privacyniveau op ‘Afgeschermd’.

Deze derden voldoen aan de eisen die Odis – Elsloo stelt voor het verwerken van haar gegevens. Geen van deze verwerkers verwerkt informatie buiten de EU.

Cookies
Op onze website maken we  geen gebruik van third party cookies.

Foto’s
ODIS – Elsloo plaatst op haar website en social media-accounts actiefoto’s van wedstrijden en teamfoto’s op de teampagina’s.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb  je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om ke te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.